Príspevky pre rodičov, ktorí sa starajú o dieťa

Materská dovolenka

Materská dovolenka je určená pre matku na obdobie najviac 34 týždňov v súvislosti s pôrodom
a starostlivosťou o narodené dieťatko. Váš ošetrujúci lekár podáva žiadosť 6 – 8 týždňov na Sociálnu poisťovňu v mieste vášho trvalého bydliska. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Rodičovská dovolenka

Po ukončení materskej dovolenky môžete požiadať zamestnávateľa uvoľnenie z práce z dôvodu starostlivosti o dieťa. Rodičovská dovolenka trvá do 3 rokov veku dieťaťa. Pri nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa do 6 rokov je možné požiadať o tzv. predĺženie rodičovskej dovolenky. Žiadosť treba podať na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho trvalého bydliska. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Opatrovateľský príspevok

Dieťaťu, ktoré dovŕšilo 6 rokov a je ťažko zdravotne postihnuté, sa poskytuje príspevok na zabezpečenie každodennej pomoci (sebaobsluha, starostlivosť o domácnosť, sociálne aktivity a.p.). Príspevok sa poskytuje osobe, ktorá sa o dieťa stará – rodič, starý rodič, súrodenec…

Na získanie opatrovateľského príspevku musíte podať žiadosť na Upsvare v mieste vášho trvalého bydliska. K žiadosti budete potrebovať komplexný posudok, ktorý Upsvar vypracuje na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru. V komplexnom posudku sú informácie o návrhoch peňažných príspevkov pre dieťaťa.

O príspevok nie je možné žiadať, ak je dieťa týždenne alebo celoročne umiestnené v zariadení, poskytuje sa mu príspevok na osobnú asistenciu alebo má opatrovateľskú službu viac ako 8 hodín mesačne. Výška opatrovateľského príspevku sa znižuje, ak vaše dieťaťa navštevuje školu alebo iné denné zariadenie viac ako 20 hodín týždenne. Ide o mesačný príspevok. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Osobná asistencia

Vášmu dieťaťu je možné poskytnúť osobnú asistenciu, najviac však 10 hodín denne (najviac 7300 hodín v roku). Avšak, ak je osobným asistentom niekto z rodiny (rodinný príslušník), tak ten môže vykonávať asistenciu  maximálne 4 hodiny denne. O osobnú asistenciu nie je možné požiadať, ak sa vášmu dieťaťu poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba, alebo ju vykonávate vy ako rodič dieťaťa vo veku od 6 – 18 rokov. Vypláca sa podľa počtu odpracovaných hodín. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Komplexný posudok

Podkladom pre príspevky je komplexný posudok, ktorý vyhotoví Upsvar na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru. Dôležité údaje v komplexnom posudku sú: miera funkčnej poruchy (ak je menšia ako 50%, tak Upsvar  posudok nevypracuje) a vyjadrenie, že ide o ŤZP dieťaťa. V posudku máte uvedené aké príspevky vám Upsvar odsúhlasil a môžete si o ne požiadať. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Príspevky na hygienu a diétu

Príspevok na diétne stravovanie

Upsvar v mieste vášho trvalého bydliska môžete požiadať aj o príspevok na diétne stravovanie, ak máte zvýšené výdavky na zakúpenie potravín v súvislosti so špeciálnou diétou pre vaše dieťaťa. Ide o mesačný príspevok. Odporúčanie na tento príspevok máte uvedené v komplexnom posudku a výška príspevku je podľa typu ochorenia. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Príspevok na hygienu a oblečenie

Príspevok je určený pre vaše dieťaťa z dôvodu zvýšených výdavkov na bežnú osobnú hygienu a hygienu domácnosti, taktiež výdavky spojené s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú. Ide o mesačný príspevok, žiadosť sa podáva na Upsvar, kde máte trvalé bydlisko a podkladom pre rozhodnutie je komplexný posudok. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Preukazy a príspevky na auto

Preukaz ŤZP so sprievodcom

Na to, aby ste mohli využívať zľavy napr. v doprave, kultúre, v oblasti miestnych daní a podobne, potrebujete si vybaviť preukaz ŤZP so sprievodcom. Výšku zliav určujú konkrétny poskytovatelia. Žiadosť o preukaz so sprievodcom sa podáva na Upsvar v mieste, kde máte trvalé bydlisko. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Preukaz na parkovanie

Umožňuje parkovanie na miestach vyhradených pre ŤZP a taktiež vjazd na miesta, ktoré sú povolené pre ŤZP. Žiadosť podáte na Upsvar v mieste, kde máte trvalé bydlisko. Preukaz viditeľne umiestnite
v prednej časti auta. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Príspevok na kúpu motorového vozidla

Ak je vaše dieťaťa odkázané na individuálnu prepravu (odporúčanie máte v komplexnom posudku) a navštevuje min. 2 x týždenne školu, DSS-ku, špecializované zariadenie alebo denný stacionár, môžete požiadať na Upsvare (v mieste, kde máte trvalé bydlisko) o príspevok na zakúpenie auta. Na tento príspevok máte nárok aj v prípade, že je vaše dieťaťa celý týždeň v DSSk-e, alebo inom špecializovanom zariadení a zabezpečujete mu prepravu tam a späť.

Zakúpené auto však nesmie byť staršie ako 5 rokov. O ďalší príspevok na zakúpenie auta môžete požiadať až po 7 rokov a auto zakúpené z predchádzajúceho príspevku musíte do 6 mesiacov predať, resp. vyradiť z evidencie. Ide o jednorazový príspevok. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Príspevok na prevádzku (pohonné hmoty) motorového vozidla

Ak využívate na prepravu vášho dieťaťa auto, môžete požiadať Upsvar (v mieste vášho trvalého bydliska) o príspevok na prevádzku. Opäť musíte mať odporúčanie v komplexnom posudku, aby vám mohli príspevok priznať. Príspevok sa poskytuje na zvýšené výdavky za pohonné hmoty . Príspevok sa vypláca mesačne. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Príspevok na prepravu

Upsvar poskytuje aj príspevok na individuálnu prepravu (odporúčanú v komplexnom posudku) do školy, zariadenia, na voľno časové aktivity a.p., v čase, keď auto zakúpené z príspevku je technicky nespôsobilé. Môžete si teda podať žiadosť na Upsvar (v mieste, kde máte trvalý pobyt) a vašou povinnosťou je preukázať výdavky na prepravu – doklad za každú uskutočnenú cestu. Výdavky sa predkladajú úradu každý mesiac, najneskôr 5 dní po skončení mesiaca. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Úprava auta

Na Upsvare môžete požiadať aj o príspevok na úpravu auta pre vaše dieťaťa, ktoré je odkázané podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu a taktiež v komplexnom posudku má schválenú úpravu vozidla. Auto, na ktoré žiadate úpravu nesmie byť staršie ako 5 rokov. Príspevok môžete požiadať aj na viacero úprav a poskytuje sa na základe tzv. predfaktúry alebo doklade o cene.

Úpravu je možné vykonať až keď budete mať odsúhlasený príspevok, nemôžete si žiadať príspevok spätne na úpravu, ktorú ste už vykonali. O ďalší príspevok na úpravu, ktorá už neplní svoj účel, môžete požiadať až po 7 rokoch. Avšak môžete žiadať aj viac krát na rôzne úpravy auta. Jednotlivé príspevky na úpravu sa vyplácajú jednorazovo. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Príspevky uľahčujúce život vášmu dieťaťu

Príspevok na úpravu domu, bytu a garáže

Príspevok vám uľahčí premiestňovanie a bezbariérové prerobenie domu alebo bytu, čím zlepšíte sebestačnosť dieťaťa. Je určený na prerobenie už existujúcich miestností (napr. kúpeľne) alebo vstup do domu, či k výťahu, nemôžete žiadať o vybudovanie nového objektu alebo výmenu opotrebovaných zariadení. O príspevky rôzneho druhu môžete žiadať aj viac krát a v období 7 rokov nemôžu presiahnuť sumu určenú Upsvarom. Podkladom pre rozhodnutie je komplexný posudok a ide o jednorazový príspevok, ktorý je nutné vydokladovať. Žiadosť sa podáva na Upsvar v mieste trvalého bydliska. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Príspevok na zdvíhacie zariadenie

Zdvíhacie zariadenia (napr. schodolez, zdvihák, schodisková plošina, výťah a.p.) zlepšuje premiestňovanie, sebeobsluhu a taktiež vám uľahčí starostlivosť o vaše dieťaťa. Žiadosť o takéto zariadenie (ak ho už nemáte zapožičané alebo zakúpené zo zdravotnej poisťovne) si môžete podať na Upsvar v mieste trvalého bydlisko a podkladom je opäť odporúčanie v komplexnom posudku. Príspevok vám Upsvar môže poskytnúť na základe tzv. predfaktúry alebo dokladu o zakúpení po schválení príspevku.  Vždy musíte počkať na schválenie v komplexnom posudku a až potom zakúpiť pomôcku, spätne vám Upsvar príspevky neodsúhlasí. Ak už zdvíhacie zariadenie nefunguje alebo oprava by stála viac ako polovicu z celkovej sumy nového zariadenia, môžete opätovne požiadať o nové zdvíhacie zariadenie. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Zakúpenie pomôcky

Pre uľahčenie života vášho dieťaťa môžete požiadať Upsvar o zakúpenie pomôcky (napr. mechanický vozík, špeciálny kočík, načúvací aparát, mixér, osobný počítač a.p.), ktorú vám neposkytne zdravotná poisťovňa. Po kliknutí na odkaz si môžete prezrieť všetky pomôcky.

Podkladom je komplexný posudok, kde vám Upsvar odporučí zakúpenie pomôcok. Žiadosť sa opäť podáva na Upsvar v mieste trvalého bydliska a tiež treba mať najskôr odsúhlasenie z Upsvaru a až potom zakúpiť pomôcku, spätne vám to neuznajú. Ak potrebujete zakúpiť druhý mechanický vozík,
alebo načúvací aparát, môžete oň požiadať po 7 rokoch.

O zakúpenie alebo zapožičanie vozíka a načúvacieho aparátu môžete požiadať striedavo Upsvar a zdravotnú poisťovňu. Teda prvý vozík, alebo aparát poskytne zdravotná poisťovňa, druhý Upsvar, tretí zdravotná poisťovňa atď. Požiadať môžete aj na úpravu pomôcky, aby bola čo najviac prispôsobená potrebám Vášho dieťaťa. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac.

Zapožičanie pomôcok

Upsvar vedie aj zoznam pomôcok a zdvíhacích zariadení, ktoré si môžete zapožičať. O zapožičanie pomôcky (napr. prístroj na oxygenoterapiu) môžete požiadať aj vašu zdravotnú poisťovňu. Po kliknutí na odkaz si môžete prezrieť zoznam pomôcok k zapožičaniu.