Hlavné rehabilitačné metódy

Vojtova- reflexná lokomócia

Metóda sa snaží oživiť spiace svaly a pripomenúť mozgu ich existenciu. Každý pohyb, každý sval
a v podstate všetko ,,fungovanie‘‘ v našom tele závisí od CNS.

Vojtova aktivačná terapia sa snaží podnietiť CNS a tým odblokovať oslabené alebo nepoužívané svaly. Je to metóda, ktorú možno aplikovať od útleho veku, kde sa nepredpokladá spolupráca s dieťaťom. Dieťaťu je vnútená určitá poloha, ktorá je volená tak, aby sa aktivovalo svalstvo dôležité pre určitý pohyb.
Na vyprovokovanie pohybu sa používa tlak na určite miesta a tieto miesta nazývame spúšťové body. Tieto body Dr. Vojta stanovil empiricky a nemajú žiadny vzťah k žiadnym reflexom známym z fylogenetickej a ontogenetickej neurologickej zákonitosti.

Bobath koncept

Ide o neurovývojovú terapiu, ktorej cieľom je dosiahnuť maximálny fyziologický motorický prejav dieťaťa. Fyzioterapeut vyhodnotí stav a sleduje, čo všetko dokáže dieťa spraviť samé, čo s pomocou a čo nezvládne vôbec.
Základom je dosiahnutie normalizácie svalového napätia. Fyzioterapeut naučí dieťa správnym technikám cvičenia, aby mohla matka s dieťaťom cvičiť aj doma, nielen za prítomnosti fyzioterapeuta.

Therasuit metóda

Ide o terapiu postavenú na TheraSuit obleku, ktorý umožňuje individuálne aktivovanie všetkých svalových skupín, aj tých, ktoré dieťa nepoužíva, resp. používa nesprávne. Pri cvičení sa využíva oblek TheraSuit, tzv. rehabilitačná cvičebná klietka a cvičenie v pružných lanách, vďaka ktorým dieťa vzpriamene stojí, chodí alebo poležiačky na rehabilitačnom stole dochádza k nácviku správnych pohybov.

Navyše cvičenie v pružných lanách (tzv. pavúku) je pre deti veselé a hravé. Metóda TheraSuit umožňuje nácvik správnych pohybov aktívnym využívaním všetkých svalových skupín vyvážením svalov, ktoré používa i tých, ktoré nepoužíva, resp. používa nesprávne. Terapia prispieva k normalizácii svalového tonusu, naučeniu správnych pohybov, rozvoju hrubej a jemnej motoriky, umožňuje čo najsprávnejšie držanie tela a v neposlednom rade je cieľom terapie väčšia samostatnosť detí s detskou mozgovou obrnou a inými neurovývojovými poruchami.

Metóda Faya

Je neuromuskulárna reflexná terapia, ktorá vychádza z pohybových stereotypov, pretože iba z nich je možné budovať jemnú motoriku. Reflexnú odpoveď využíva na podporu svalstva, pre inhibíciu antagonistov a pre koordináciu antagonistov, pre koordináciu svalového napätia. Výsledným efektom je zlepšenie pohybovej koordinácie. Pasívne pohyby priaznivo ovplyvňujú motorickú inerváciu cez proprioreceptory.

Metóda Podľa Roodovej

Ide o koncept, ktorý tiež využíva vplyv polohy dráždením vegetatívneho nervstva. Metodika používa pestrú paletu facilitačných prvkov na stimuláciu povrchových receptorov a zaoberá sa aj visceroreceptormi a hlbokými posturálnymi reflexmi. Dôležitú úlohu má facilitácia svalov dráždením kožných receptorov (kefovanie, ľad…).

Orofaciálna stimulácia

Zahŕňa súbor pohybov a úkonov, ktorých cieľom je stimulovať neuromotoriku tváre, líc, pier, jazyka, podnebia, hltana a docieliť pozitívne pokroky v dýchaní, saní, žuvaní, hryzení, hltaní, pití a sekundárne aj v reči. Na stimuláciu terapeut používa ruky a prsty, lyžičku, špachtle, vhodne volené hračky a predmety. Tiež poživatiny ako vodu, mlieko, med, lekvár. Stimuluje reflexné body a masíruje uvedené oblasti. Stimulácia je najvhodnejšia asi hodinu pred obvyklým časom jedenia

Lokomat

Umožňuje roboticky asistovanú chôdzu pomocou elektronicky riadených ortéz po pohyblivom chodníku. Využívame ho u detí a dospelých s poruchami chôdze rôznej príčiny. K tréningu chôdze s využitím lokomatu sú indikovaní predovšetkým pacienti s DMO, po úrazoch miechy.

Ďalej to môžu byť pacienti po cievnych mozgových príhodách, posttraumatické stavy, periférne parézy dolných končatín, pacienti s roztrúsenou sklerózou a i. Pomocou závesného systému, robotických ortéz na dolné končatiny a pohyblivého pásu pacient trénuje chôdzové motorické vzorce. Prídavné zariadenia umožňujú vizualizovať výkon pacienta spätnou väzbou a ovplyvňovať priebeh tréningu v reálnom čase.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pomocné terapie

Rehabilitácia v domácom prostredí

Rehabilitačná liečba je veľmi dôležitá a  vidieť po nej väčšie či menšie pokroky. Jej ukončenie ale neznamená odpočinok od náročných cvičení. Aby pozitívne výsledky zotrvali je dôležité pokračovať v začatom procese . Typy cvičení, ktoré si pacient osvojí pri intenzívnom pobyte je dôležité aplikovať do domáceho prostredia pokiaľ ich má v čerstvej pamäti. Jednou z foriem cvičenia môže byť aj samoobslužná činnosť, alebo obyčajná detská hra . Najdôležitejšie je nájsť spôsob ako dieťa motivovať a urobiť tak z každodennej povinnosti zábavu.

Kinesiotaping

Liečebná tejpovacia metóda s unikátnou elastickou páskou. Spôsob liečby, ktorý môže byť použitý
a páska nosená po dlhšiu dobu. Kinesio Taping® Method je konečná rehabilitačná tejpovacia technika, ktorá je navrhnutá tak, aby uľahčila prirodzený proces hojenia tela a zároveň poskytuje podporu a stabilitu svalom a kĺbom bez obmedzenia rozsahu pohybu.

Rovnako tak poskytuje rozšírenú manipuláciu mäkkých tkanív k predĺženiu podpory manuálnej terapie vykonávanej počas klinickej praxe. Kinesio Taping® metóda je terapeutická tejpovacia technika, ktorá ponúka vášmu pacientovi nielen podporu ktorú hľadá, ale rovnako aj rehabilitáciu.

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalovaní zvýšenej koncentrácie kyslíka. Kyslík okysličuje krv a tá dodáva potrebné živiny do celého organizmu. Priaznivo ovplyvňuje fyzickú aj psychickú kondíciu, posilňuje imunitný systém a spomaľuje procesy starnutia.

Bazálna stimulácia

Cieľom je vytvorenie dojmov a skúseností, ktoré zlepšia schopnosť rozlišovať podnety, zlepšia predpoklady zameriavať vlastnú aktivitu a dosahovať možné vývinové úlohy. Bazálna stimulácia vychádza zo skúsenosti dieťaťa, ktoré získalo počas vnútromaternicového života a ktoré dokáže identifikovať pri akomkoľvek postihnutí. Ide o somatické vnemy, ktoré získava cez pokožku, končatiny (chlad, teplo, pohyb, dotyk).

Skenar terapia

Skenar je prístroj, ktorý nastaví telu ozdravovací proces, kedy sa telo začne liečiť samo.
Prístroj sa prikladá na povrch pokožky, kedy elektrický impulz nášmu telu vlastný prechádza pokožkou
a komunikuje s mozgom, následne z mozgu vysiela korekčné impulzy späť do prístroja. Táto komunikatívna forma Skenaru a nášho mozgu je jedinečná. Skenar spracováva len impulzy, ktoré mozog vyšle.

Snoezelen

Je terapia, ktorá sa odohráva v špeciálne upravenej miestnosti, kde sa prebúdzajú všetky zmysly a pôsobí na ne cielene, či už dávkovaním jednotlivých vizuálnych, zvukových, hmatových, čuchových
aj chuťových vnemov. Deťom je umožnené prežívať najrôznejšie pocity (šťastie radosť, uspokojenie bezpečie) a pritom im ponecháva možnosť vlastného výberu podnetov ktoré sú im príjemné.

Hippoterapia

Ide o komplexnú rehabilitačnú terapiu, pri ktorej sa ako liečebný prostriedok využíva kôň. Základom je jazda na koni, pri ktorej prichádza k tzv. trojrozmernému pohybu tela. Pri jazde na koni sa strieda napätie a uvoľňovanie svalov tela pacienta, ktorý je nútený prispôsobovať sa pohybovej sínusoide konského chrbta, a to i pri celkovej pasivite pacienta.

Jazdou na koni dochádza predovšetkým k uvoľneniu v oblasti panvy, šije, hlavy, chrbtice, trupu a pletencov horných končatín, ktoré sa počas jazdy skoordinujú, čím sa vytvára obraz bežnej chôdze. Aktívna hippoterapia neupravuje iba fyzickú kondíciu ale i komunikačnú a emocionálnu zložku.

Canisterapia

Využíva pozitívny vplyv psa na človeka. Je vhodnou metódou najmä pri riešení psychologických, emocionálnych a sociáno-integračných problémov pacienta. Nevyžaduje, na rozdiel od koňa, špeciálne priestorové podmienky. Pes môže žiť priamo v domácnosti pacienta, čím umožňuje byť s ním v neustálom kontakte. Canisterapia sa využíva ako pomocná terapeutická metóda, vhodná najmä pri problémoch emočného charakteru, pri sociálnej izolácii pacienta a pri depresívnych pacientoch.

Muzikoterapia

Použitie hudby na dosiahnutie terapeutických cieľov, čim sa zlepšuje kognitívna funkčnosť (vnímanie, pamäť, pozornosť) a fyzická funkčnosť (podpora pohybu, reči) organizmu. Jej podstatou je rozvíjanie osobnosti, senzomotorických a sebaobslužných zručností a zlepšenie sociálnej integrácie ľudí s mentálnym, telesným, alebo zmyslovým postihnutím.

Arteterapia

Tzv. expresívna terapia, ktorá má podporný charakter a často sa využíva pre jej pozitívne pôsobenie a elimináciu sekundárnej záťaže, ktorá vzniká na základe patogénnych vonkajších a vnútorných faktorov a za účelom socializácie a dosiahnutia rovnováhy vnútorného a vonkajšieho prostredia jednotlivca. Terapia je zameraná na minimalizáciu alebo odstránenie sekundárnej záťaže jednotlivca, stimuláciu kognitívnych funkcií, uvoľňovanie strachu, napätia, úzkosti a depresie.