Otvárame nový kurz fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina pre Vaše detičky

Od septembra pripravujeme v Centre Natália pre Vaše detičky novinku, a to ročný kurz – Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina.
Kurz je určený  pre deti predškolského veku. Osobitne je však efektívny pre prácu s deťmi s odkladom školskej dochádzky, najmä pre deti s dysláliou, s oneskoreným vývinom reči alebo narušeným vývinom reči, a teda deti vyžadujúce sústredenú logopedickú starostlivosť. Kurz bude prebiehať hrovou formou v malých skupinkách.

Čo je vlastne fonematické uvedomovanie?
Fonematické uvedomovanie je schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami. V zahraničí sa už niekoľko desaťročí rozvíjajú rôzne tréningové programy, zamerané na fonematické uvedomovanie. Väčšina z nich vo väčšej či menšej miere čerpá z prác ruského psychológa D. B. Eľkonina. Adaptáciou jeho práce vznikol aj tréningový program, ktorý vám ponúkame. Metodikou deti zároveň trénujú výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si verbálno-akustickú pamäť a slovnú zásobu.

Obsahom kurzu je zvládnutie nasledujúcich tém:
Uvedomovanie si slabík. Počas úvodných štyroch lekcií sa dieťa učí deliť slová na slabiky, identifikovať v slove dlhú slabiku, prenášať dĺžku z jednej slabiky na druhú, realizovať grafický záznam slabík v slove (oblúčiky), identifikovať a označiť kvantitu (dĺžeň). Uvedomovanie si slabík je základom pre budúce čítanie slov.
Analýza slov na hlásky. Slabikovanie je vývinovo prirodzené, je založené na rytme (aj rytme reči), pre deti je ľahké, ale analýza na hlásky je ťažká, vyžaduje abstrahovanie od skúsenosti. Preto jadro tréningu tvorí práve táto druhá časť. V tejto téme sa postupne dieťa učí vedome manipulovať s hláskami v slove. Učí sa vyčleniť prvú a poslednú hlásku, uskutočňovať hláskovú analýzu a syntézu slabík a krátkych slov, porovnávať slová, líšiace sa minimálnym počtom hlások.
Diferenciácia samohlások a spoluhlások. Na úrovni tejto témy sa deti učia vnímať rozdiely medzi samohláskami a spoluhláskami. Od detí sa nevyžaduje mechanické naučenie sa a vymenovanie jednotlivých samohlások, naopak, učíme deti vnímať rozdiely medzi hláskami a používať pomocné mechanizmy pri rozlišovaní hlások (napr. vizuálna nápoveda – ústa v kruhu pri samohláskach).
Diferenciácia tvrdých a mäkkých spoluhlások
Grafémová etapa. Nadväzuje na predgrafémovú etapu, v nej sa deti učia samotné písmená. V záverečnej časti už deti chápu princíp čítania.

Pri osvojovaní si dôležitých zručností pracujú deti so „špeciálnym“ šlabikárom a používajú viaceré pomôcky, napr. žetóny, bábky, obrázky a pod.
Celý kurz pozostáva z 2 častí. 1. časť – predgrafémová etapa, obsahuje 33 lekcií. 2. časť – grafémová etapa, obsahuje 39 lekcií, každá trvá 45 minút, frekvencia stretnutí je 2x týždenne.